Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu, jako organu nadzoru budowlanego I instancji należą zadania i kompetencje określone w przepisie art. 83 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 – tekst jednolity):

 1. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (art. 40 ust. 2 Prawa budowlanego),
 2. przyjmowanie zawiadomień inwestorów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę (art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego),
 3. przyjmowanie zawiadomień inwestorów o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1 Prawa budowlanego),
 4. wydawanie nakazów rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę (art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego),
 5. wstrzymywanie postanowieniem robót budowlanych (art. 48 ust. 2, 49b ust. 2 i 50 ust. 1 Prawa budowlanego),
 6. ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej (art. 49 ust. 1, 49b ust. 4 Prawa budowlanego),
 7. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona (art. 49 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego),
 8. zezwalanie na dokończenie budowy (art. 49b ust. 6 Prawa budowlanego),
 9. wydawanie nakazów rozbiórki w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo wstrzymania ich wykonywania postanowieniem o którym mowa w art. 48 ust. 2, 49b ust. 2 i 50 ust. 1 Prawa budowlanego (art. 50a pkt 1 i 2 Prawa budowlanego),
 10. wydawanie decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego),
 11. nakładanie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego),
 12. wydawanie decyzji nakazujących sporządzenie projektu budowlanego zamiennego i w razie potrzeby wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego),
 13. wydawanie decyzji o stwierdzeniu wykonania obowiązku (art. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) bądź nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego),
 14. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, bądź zatwierdzeniu projektu w razie zakończenia robót bud. (art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego),
 15. wydawanie decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego),
 16. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę (art. 54 Prawa budowlanego),
 17. wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (art. 55 Prawa budowlanego),
 18. nakazywanie uzupełnienia przez inwestorów braków w dokumentach koniecznych przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 57 ust. 4 Prawa budowlanego),
 19. wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego),
 20. zwrot inwestorowi dokumentów wymaganych przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego),
 21. przeprowadzanie przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora (art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego) obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 59a Prawa budowlanego),
 22. sporządzanie w trzech egzemplarzach protokołów z kontroli obowiązkowej (art. 59d ust. 1 Prawa budowlanego),
 23. wymierzanie kary za nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli (art. 59g ust. 1 Prawa budowlanego),
 24. nakazanie przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych o nieodpowiednim stanie technicznym i żądania przedstawienia ekspertyzy ich stanu technicznego (art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego),
 25. kontrola dokumentów dot. stanu technicznego obiektów budowlanych (art. 65 Prawa budowlanego),
 26. wydawanie decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w obiektach budowlanych (art. 66 Prawa budowlanego),
 27. wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego (art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego),
 28. wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem (art. 68 Prawa budowlanego),
 29. zastosowanie środków zabezpieczających mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia (art. 69 Prawa budowlanego),
 30. kontrola obiektu bud. w zakresie napraw i sporządzanie protokołu z takiej kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego),
 31. doprowadzanie do stanu zgodnego z prawem obiektów budowlanych lub ich części w których dokonano samowolnej zmiany sposobu użytkowania (art. 71a Prawa budowlanego),
 32. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (art. 74 Prawa budowlanego),
 33. przyjmowanie wiadomości o katastrofie budowlanej (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego),
 34. powoływanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (art. 76 Prawa budowlanego),
 35. wydawanie decyzji adm. określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 Prawa budowlanego),
 36. wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1 Prawa budowlanego).

Metryka

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2003-09-02 15:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15279
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-13 21:31:51