Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 19 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Witold Prochera, w.prochera@pinb-torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 661 19 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu ma swoją siedzibę w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Legionów 70/76  87-100 Toruń
 • Wskazany budynek nie jest przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak jest windy umożliwiającej wejście do budynku/na I piętro budynku.
 • Wejście do budynku odbywa się za pośrednictwem oporęczowanych schodów, które nie oznaczono kontrastowo.
 • Przy drzwiach wejściowej po lewej stronie znajduje się dzwonek, którego naciśnięcie powoduje wezwanie osoby, celem udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Dostępna toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem znajduje się parking. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do inspektoratu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W celu przygotowania wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu +48 56 661 19 20 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@pinb-torun.pl.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-22 16:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3915