Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu, jako organu nadzoru budowlanego I instancji należą zadania i kompetencje określone w przepisie art. 83 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm. – tekst jednolity).


 


 1. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (art. 40 ust. 2 Prawa budowlanego);

 2. przyjmowanie zawiadomień inwestorów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę (art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego)

 3. przyjmowanie zawiadomień inwestorów o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1 Prawa budowlanego)

 4. wydawanie nakazów rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę (art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego)

 5. wstrzymywanie postanowieniem robót budowlanych (art. 48 ust. 2, 49b ust. 2 i 50 ust. 1 Prawa budowlanego)

 6. ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej (art. 49 ust. 1, 49b ust. 4 Prawa budowlanego)

 7. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona (art. 49 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego)

 8. zezwalanie na dokończenie budowy (art. 49b ust. 6 Prawa budowlanego)

 9. wydawanie nakazów rozbiórki w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo wstrzymania ich wykonywania postanowieniem o którym mowa w art. 48 ust. 2, 49b ust. 2 i 50 ust. 1 Prawa budowlanego (art. 50a pkt 1 i 2 Prawa budowlanego)

 10. wydawanie decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego)

 11. nakładanie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego)

 12. wydawanie decyzji nakazujących sporządzenie projektu budowlanego zamiennego i w razie potrzeby wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego)

 13. wydawanie decyzji o stwierdzeniu wykonania obowiązku (art. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) bądź nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego)

 14. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, bądź zatwierdzeniu projektu w razie zakończenia robót bud. (art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego)

 15. wydawanie decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego)

 16. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę (art. 54 Prawa budowlanego)

 17. wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (art. 55 Prawa budowlanego)

 18. nakazywanie uzupełnienia przez inwestorów braków w dokumentach koniecznych przy zawiadomieniu o zakończeniu  budowy obiektu budowlanego (art. 57 ust. 4 Prawa budowlanego)

 19. wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego)

 20. zwrot inwestorowi dokumentów wymaganych przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego)

 21. przeprowadzanie przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora (art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego) obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 59a Prawa budowlanego)  

 22. sporządzanie w trzech egzemplarzach protokołów z kontroli obowiązkowej (art. 59d ust. 1 Prawa budowlanego)

 23. wymierzanie kary za nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli (art. 59g ust. 1 Prawa budowlanego)

 24. nakazanie przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych o nieodpowiednim stanie technicznym i żądania przedstawienia ekspertyzy ich stanu technicznego (art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego)

 25. kontrola dokumentów dot. stanu technicznego obiektów budowlanych (art. 65 Prawa budowlanego)

 26. wydawanie decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w obiektach budowlanych (art. 66 Prawa budowlanego)

 27. wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego (art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego)

 28. wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem (art. 68 Prawa budowlanego)

 29. zastosowanie środków zabezpieczających mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia (art. 69 Prawa budowlanego)

 30. kontrola obiektu bud. w zakresie napraw i sporządzanie protokołu z takiej kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego)

 31. doprowadzanie do stanu zgodnego z prawem obiektów budowlanych lub ich części w których dokonano samowolnej zmiany sposobu użytkowania (art. 71a Prawa budowlanego)

 32. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (art. 74 Prawa budowlanego)

 33. przyjmowanie wiadomości o katastrofie budowlanej (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego)

 34. powoływanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (art. 76 Prawa budowlanego)

 35. wydawanie decyzji adm. określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 Prawa budowlanego)

 36. wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1 Prawa budowlanego)

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2003-09-02 15:32
 • zmodyfikował: Administrator - PINB
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-07 08:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-07 08:26

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń

(budynek Państwowej Straży Pożarnej)

Dane kontaktowe

tel. +48 56 661-19-20 - sekretariat/fax
tel. +48 56 661-19-21 - inspektorzy
tel. +48 601-37-17-85 - telefon alarmowy
e-mail: sekretariat@pinb-torun.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek : od 7.30 do 15.30

wtorek: od 7:30 do 16.30

piątek: od 7:30 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 59508
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-15 21:44

Stopka strony