Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 

 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF XLS CSV TXT GIF, TIF, BMP, JPG PDF ZIP
 • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
 • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • opublikował: Elżbieta Dybkowska
  data publikacji: 2017-08-16 08:56
 • zmodyfikował: Elżbieta Dybkowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-25 10:52
Załatwianie spraw

Podania (żądania, wnioski, wyjaśniania, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do urzędu pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 


 


W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego, (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.


 Jak rozpocząć i zakończyć budowę


 

 
 1. Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęciem robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, organ nadzoru budowlanego, oraz projektanta sprawującego na żądanie inwestora nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Do zawiadomienia o rozpoczęciu robót należy dołączyć:

(a)    oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  


(b)   odpis uprawnień budowlanych kierownika budowy (robót budowlanych) wraz z zaświadczeniem potwierdzającym jego członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. 


(c)    w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z odpisem uprawnień budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i zaświadczeniem potwierdzającym jego członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. 


(d)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, opatrzoną klauzulą prawomocności.  


(e)   zarejestrowany w organie administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego dziennik budowy.


 
 1. W ramach swoich ustawowych kompetencji, określonych przepisami prawa budowlanego, organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzać kontrole obiektów budowlanych w budowie. Pracownicy organów nadzoru budowlanego mają prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy, oraz do obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego, pracownicy organów nadzoru budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, oraz świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu lub jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.


W trakcie przeprowadzanej kontroli na budowie obiektu budowlanego sprawdzeniu i ocenie podlegają:   


 

 

(a)    tablica informacyjna budowy (treść, czytelność i miejsce jej umieszczenia)


(b)   dziennik budowy (prawidłowość dokonanych wpisów, wpisy dokonywane       przez osoby upoważnione)   


(c)    dokumentacja budowy (kompletność)  


(d)   zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie, dozór mienia, oświetlenie, zabezpieczenie przeciwpożarowe, zabezpieczenie środowiska przyrodniczego i kulturowego, utrzymanie porządku na terenie budowy)  


(e)   realizacja budowy (geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, zgodnie z zasadami  bezpieczeństwa pracy, z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, przy wykorzystaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie)


 


 1. W razie zmiany w trakcie budowy kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, względnie projektanta sprawującego nadzór autorski, inwestor obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o takiej zmianie organ nadzoru budowlanego, wskazując od kiedy nastąpiła zmiana. Do zawiadomienia dołączyć należy  oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub robót, projektanta sprawującego nadzór autorski, stwierdzające przyjęcie obowiązków wraz z odpisem uprawnień budowlanych i zaświadczeniem potwierdzającym członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.


 


 1. Przepisy prawa budowlanego przewidują dwa tryby formalnego zakończenia budowy: zawiadomienie o zakończeniu budowy, albo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


 


(a)    w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy, który jest trybem


uproszczonym, inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor obowiązany jest dołączyć:


- oryginał dziennika budowy,


- protokół odbioru robót,


- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanego obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,


- protokoły badań i sprawdzeń (opinia kominiarska, protokół odbioru instalacji gazowej, wod.-kan., c.o., wewnętrznej instalacji elektrycznej, protokół odbioru przyłącza energetycznego i wod.-kan.) wystawione przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowane i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,


- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą,


- w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu bud. zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę winno być w takim przypadku potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.


- kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę


- w razie wykonania szamba oświadczenie kierownika budowy o jego szczelności.


 


(b)   uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane będzie w przypadkach wskazanych w art. 55 Prawa budowlanego, tj. w sytuacji:


- gdy na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy,


- gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 Prawa budowlanego, (obowiązek ten zostaje nałożony w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, lub decyzji o zatwierdzeniu projektu, jeżeli budowa została zakończona. Decyzje powyższe wydawane są w ramach postępowania w sprawie samowoli budowlanej sensu stricto, a więc budowy bez pozwolenia na budowę).


- gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego, (obowiązek ten zostaje nałożony w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, lub decyzji o zatwierdzeniu projektu, jeżeli budowa została zakończona. Decyzje powyższe wydawane są w ramach postępowania w sprawie samowoli budowlanej polegającej na wykonywaniu robót budowlanych innych niż objęte art. 48 ust. 1 i 49b ust. 1 Prawa budowlanego).


- gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 


 


Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, inwestor jest obowiązany dołączyć dokumenty wymagane przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy, (patrz punkt D litera a niniejszego opracowania), oraz oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej.   


 


Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego, przed upływem 21 dni od dnia doręczenia tego wniosku, przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Z kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się bezzwłocznie inwestorowi.


 


Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwraca inwestorowi, oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.


 


Postępowanie w sprawie o pozwolenie na użytkowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.       


 


Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.)

 

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2003-09-02 14:58
 • zmodyfikował: Administrator - PINB
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-06 15:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35017
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-25 10:52

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń

(budynek Państwowej Straży Pożarnej)

Dane kontaktowe

tel. +48 56 661-19-20 - sekretariat/fax
tel. +48 56 661-19-21 - inspektorzy
tel. +48 601-37-17-85 - telefon alarmowy
e-mail: sekretariat@pinb-torun.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek : od 7.30 do 15.30

wtorek: od 7:30 do 16.30

piątek: od 7:30 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 54651
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-09-25 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl