Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /PINBT/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF XLS CSV TXT GIF, TIF, BMP, JPG PDF ZIP
 • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
 • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryka

 • opublikował: Elżbieta Dybkowska
  data publikacji: 2017-08-16 08:56
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 15:40

Załatwianie spraw

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego, (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Marciniak
  data publikacji: 2021-08-31 16:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45107
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-31 16:12:41