Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Treść strony

Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia Nr 5/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego PINB w Toruniu nadanego Zarządzeniem Nr 3/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu
z dnia 24 listopada 2008 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TORUNIU

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, zakresy zadań i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu. 
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Powiatowymi Inspektorze – rozumie się przez to Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu
  2. Inspektoracie – rozumie się przez to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.
 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powoływanym na to stanowisko w trybie art. 86 ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
 4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 Prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego określone przepisami prawa budowlanego przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
 5. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu toruńskiego.

§ 2

 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
  2. ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2006r. Nr 170 poz. 1218 z późniejszymi zmianami).
  3. niniejszego regulaminu
  4. wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Inspektora
 2. Powiatowy Inspektor może, zgodnie ze swoją właściwością, w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, wydawać wewnętrzne akty prawne.

§ 3

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy dotyczące stosunku pracy, w tym w szczególności:

 1. przepisy o służbie cywilnej;
 2. przepisy o pracownikach urzędów państwowych;
 3. Kodeks pracy.
 4. uchylony

Rozdział II - Zakres działania i zadania Inspektoratu

§ 4

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
  1. działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  2. postępowaniami administracyjnymi,
  3. postępowaniami egzekucyjnymi,
  4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach katastrof budowlanych,
  5. prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,
  6. obsługą prawną Inspektoratu,
  7. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
  8. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
  9. przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  10. gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 5

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
  1. ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
  2. zatwierdzanie planów kontroli,
  3. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
  4. udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
  5. wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
  6. udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania,
  7. udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
  8. występowanie do organów samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  9. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.
 2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe i doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
 3. uchylony

§ 6

 1. W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora oraz z czasie kiedy nie pełni On obowiązków służbowych, z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn, jego obowiązki pełni Z-ca Powiatowego Inspektora.
 2. Do kompetencji Zastępcy Powiatowego Inspektora należy:
  1. kontrola przestrzegania procedur postępowania administracyjnego
  2. kontrola terminowości załatwiania spraw
  3. kontrola prawidłowości prowadzenia rejestrów
  4. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków
  5. organizacja wewnętrznych szkoleń dla pracowników Inspektoratu.

Rozdział III - Zasady podpisywania dokumentów

§ 7

Powiatowy Inspektor podpisuje:

 1. akty prawa wewnętrznego,
 2. pisma związane z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz,
 3. decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia,
 4. decyzje w sprawach kadrowych,
 5. umowy dotyczące wydatków budżetowych Inspektoratu,
 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,
 7. pełnomocnictwa do reprezentowania Inspektoratu przed sądami i organami administracji,
 8. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz innych osób pełniących funkcje publiczne,
 9. wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
 10. odpowiedzi na skargi i wnioski.
 11. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Inspektor zastrzegł dla siebie.
 1. Zastępca Powiatowego Inspektora podpisuje decyzje i postanowienia z upoważnienia Powiatowego Inspektora oraz pisma pozostające w zakresie jego działania.
 2. Pracownicy przygotowujący opracowania i pisma oznaczają je swoimi inicjałami, umieszczonymi w numerze sprawy, na początku sporządzonego tekstu, z lewej strony.

Rozdział IV - Organizacja i zasady funkcjonowania Inspektoratu

§ 8

W skład Inspektoratu wchodzą wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska do spraw:

 1. inspekcji,
 2. organizacyjno-administracyjnych,
 3. orzecznictwa i obsługi prawnej,
 4. finansowych.

§ 9

 1. Powiatowy Inspektor kieruje praca Inspektoratu przy pomocy Z-cy Powiatowego Inspektora. 
 2. Z-ca Powiatowego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą stanowisk ds. inspekcji; orzecznictwa i obsługi prawnej; oraz organizacyjno-administracyjnych.

§ 10

Do zakresu działania pracownika na stanowisku ds. inspekcji należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli w zakresie:
  1. poprawności prowadzenia robót budowlanych,
  2. obiektów oddawanych do użytkowania,
  3. utrzymania obiektów użytkowanych,
  4. innych kontroli w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
 2. prowadzenie postępowań w sprawach:
  1. zawiadomień o terminie rozpoczęcia robót budowlanych i zmian osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
  2. poprawności prowadzenia robót budowlanych,
  3. oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, w trybie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie,
  4. utrzymania obiektów budowlanych, w tym: realizacji ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów, stanu technicznego obiektów, opróżnienia i rozbiórki obiektów budowlanych,
  5. katastrof budowlanych.
 3. sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobów budowlanych.
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz posiadania przez te osoby właściwych uprawnień.
 5. powiadamianie organów ścigania o fakcie popełnienia przestępstw określonych w ustawie Prawo budowlane.
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
 7. Podczas nieobecności pracownika ds. inspekcji zastępuje go pracownik wskazany przez Powiatowego Inspektora lub Zastępcę Powiatowego Inspektora.

§ 11

Do zakresu działania pracownika na stanowisku ds. orzecznictwa i obsługi prawnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących:
  1. realizowania budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę,
  2. realizowania budowy bez wymaganego zgłoszenia,
  3. realizowania innych robót budowlanych z naruszeniem prawa,
  4. samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 2. powiadamianie organów ścigania o fakcie popełnienia przestępstw określonych w ustawie Prawo budowlane.
 3. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz posiadania przez te osoby właściwych uprawnień.
 4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych, a w szczególności:
  1. wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych, postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia,
  2. rozpatrywanie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  3. wydawanie tytułów wykonawczych skarbowych, sporządzanie wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych,
  4. sprawdzanie wykonania obowiązków,
  5. sporządzanie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zapewnienie środków finansowych na wykonanie zastępcze oraz przeprowadzanie wykonania zastępczego.
 5. udział w kontrolach i oględzinach w sprawach przypisanych do zadań i kompetencji Inspektoratu
 6. wykonywanie obsługi prawnej Powiatowego Inspektora oraz doradztwo prawne, w tym:
  1. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Inspektoratu,
  2. wydawanie pisemnych opinii prawnych dla potrzeb Inspektora
 7. przygotowywanie zarządzeń wewnętrznych Inspektora.
 8. rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania Inspektoratu.
 9. reprezentowanie Powiatowego Inspektora w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.
 10. kierowanie do sądu wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 11. kierowanie do organów samorządów zawodowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 12. kierowanie do sądu wniosków o wyznaczenie kuratora w sprawach dotyczących spadków nie objętych.
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
 14. Podczas nieobecności pracownika ds. orzecznictwa i obsługi prawnej zastępuje go pracownik wskazany przez Powiatowego Inspektora lub Zastępcę Powiatowego Inspektora.

§ 12

Do zakresu działania pracownika na stanowisku ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:

 1. w zakresie bezpośredniej obsługi Powiatowego Inspektora:
  1. zapewnienie obsługi organizacyjnej i protokolarnej,
  2. zapewnienie właściwego funkcjonowania sekretariatu,
  3. wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Powiatowego Inspektora
  4. analiza publikacji prasowych i przygotowywanie projektów odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą działalności Inspektoratu,
  5. realizowanie polityki informacyjnej Inspektoratu.
 2. w zakresie obsługi klientów:
  1. przyjmowanie klientów,
  2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu i przekazywanie ich innym pracownikom do załatwienia,
  3. organizowanie przyjęć klientów przez Inspektora i Zastępcę Inspektora, w sprawach skarg i wniosków,
  4. wstępna weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy i wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
 3. w zakresie organizacji i funkcjonowania Inspektoratu:
  1. zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne,
  2. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
  3. przygotowywanie legitymacji i upoważnień dla pracowników Inspektoratu,
  4. gromadzenie i udostępnianie zbioru publikowanych aktów prawnych dotyczących zakresu działalności Inspektoratu,
  5. prowadzenie zbioru wewnętrznych zarządzeń Inspektora,
  6. zaopatrywanie oddziałów w czasopisma i publikacje branżowe, niezbędne do prawidłowego i sprawnego działania,
  7. prowadzenie archiwum zakładowego,
  8. prowadzenie spraw z zakresu BHP i przeciwpożarowych,
  9. zaopatrywanie Inspektoratu w tablice urzędowe i pieczęcie oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci,
  10. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Inspektoratu,
  11. prowadzenie spraw z zakresu napraw oraz konserwacji pomieszczeń i sprzętu biurowego,
  12. prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania,
  13. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych oraz zbioru protokołów sporządzanych przez jednostki kontrolujące Inspektorat,
  14. ewidencja środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych,
  15. wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji oraz zarządzeń Inspektora,
  16. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek listowych,
  17. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji,
  18. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  19. realizowanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych,
  20. administrowanie systemem informatycznym,
  21. planowanie i wdrażanie rozwoju systemu informatycznego w Inspektoracie,
  22. prowadzenie strony internetowej Inspektoratu,
  23. opracowywanie projektu budżetu oraz projektów umów na usługi i zakupy – związane z działalnością Inspektoratu.
 4. w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych:
  1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Inspektoratu,
  2. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Inspektoratu,
  3. planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych Inspektoratu,
  4. opracowywanie zasad oraz zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen pracowników,
  5. uchylony
  6. ewidencja czasu pracy pracowników,
  7. załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
  8. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
  9. załatwianie spraw socjalnych pracowników,
  10. prowadzenie spraw dotyczących podróży służbowych pracowników Inspektoratu,
  11. prowadzenie spraw związanych z używaniem samochodów służbowych i prywatnych do celów służbowych,
  12. nadzorowanie opracowywania kart stanowisk pracy oraz prowadzenie rekrutacji pracowników Inspektoratu.
 5. w zakresie prowadzenia ewidencji i rejestrów:
  1. prowadzenie rejestrów postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń wydawanych przez Inspektora,
  2. prowadzenie rejestrów postanowień i decyzji administracyjnych oraz potwierdzeń przyjęcia zgłoszeń wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej,
  3. prowadzenie ewidencji budynków i innych obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania,
  4. prowadzenie rejestru katastrof budowlanych,
  5. prowadzenie rejestru kontroli dokonywanych przez pracowników Inspektoratu,
  6. prowadzenie rejestru skarg i interpelacji,
  7. prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Powiatowego Inspektora,
  8. prowadzenie rejestru zarządzeń Powiatowego Inspektora,
  9. prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.
 6. realizacja zadań Inspektoratu wynikających z ustawy o opłacie skarbowej, w tym: przyjmowanie potwierdzeń oraz przekazywanie organowi podatkowemu zbiorczej informacji o przypadkach nie uiszczenia opłaty skarbowej.
 7. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz do innych urzędów.
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 9. Podczas nieobecności pracownika ds. organizacyjno-administracyjnych zastępuje go pracownik wskazany przez Powiatowego Inspektora lub Zastępcę Powiatowego Inspektora.

§ 13

Do zakresu działania pracownika na stanowisku ds. finansowych należy obsługa księgowo-finansowa Inspektoratu, a w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Inspektoratu,
 2. opracowanie projektu budżetu Inspektoratu
 3. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych w zakresie dochodów i wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu,
 4. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu,
 5. przeprowadzanie inwentaryzacji środków rzeczowych i finansowych, sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych inwentaryzacji,
 6. ochrona przetworzonych danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi do ich dostępu, nieuzasadnionymi modyfikacjami, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
 7. sporządzanie analiz finansowych,
 8. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi
 9. przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwestycji
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości
 11. nadzór nad środkami finansowymi przekazanymi przez Starostę Toruńskiego i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu,
 12. współpraca z Wydziałami Starostwa Powiatowego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawach budżetu finansów,
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Rozdział V - Tryb przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków oraz formy kontroli nad ich załatwianiem

§ 14

 1. Powiatowy Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu: w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 14.00.
 2. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.
 3. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Powiatowy Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym, w godzinach od 9.00 do 14.00.
 4. Z-ca PINB w Toruniu koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu.
 5. skreślony
 6. Skargi i wnioski przyjęte przez pracownika Inspektoratu w trybie osobistej interwencji obywatela, z których sporządzono protokół przyjęcia skargi lub wniosku, ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.

Rozdział VI - Organizacja kontroli wewnętrznych

§ 15

 1. Celem kontroli wewnętrznych jest sprawdzanie prawidłowości działania Inspektoratu.
 2. Kontrola może być:
  1. kompleksowa,
  2. problemowa,
  3. doraźna,
  4. sprawdzająca.
 3. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronną i rzetelną ocenę działalności kontrolowanego podmiotu.
 4. Kontrola w Inspektoracie realizowana jest zgodnie z ustalonym przez Inspektora trybem i procedurą jej przeprowadzenia.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Inspektoratu. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.
 2. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego i nie może być przywoływany jako podstawa działania Inspektoratu w korespondencji ze stronami.
 3. Z-ca PINB w Toruniu jest obowiązany przedkładać Powiatowemu Inspektorowi wnioski dotyczące potrzeby aktualizacji niniejszego Regulaminu.
 4. uchylony

§ 17

 1. Załącznik do regulaminu stanowi załącznik graficzny schemat organizacyjny.
 2. Regulamin Organizacyjny PINB w Toruniu zawiera 9 stron i załącznik graficzny.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2011-07-21 07:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16100
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-30 10:10:52