Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 

 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF XLS CSV TXT GIF, TIF, BMP, JPG PDF ZIP
 • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
 • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • opublikował: Elżbieta Dybkowska
  data publikacji: 2017-08-16 08:56
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:31
Załatwianie spraw

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do urzędu pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego, (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

 


Jak rozpocząć budowę

 

Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęciem robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

 

Do zawiadomienia o rozpoczęciu robót należy dołączyć:

 

1. oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z odpisem uprawnień budowlanych kierownika budowy (robót budowlanych) i zaświadczeniem potwierdzającym jego członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego; 

 

2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z odpisem uprawnień budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i zaświadczeniem potwierdzającym jego członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego;

 

3. informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2);

 

4. kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę, opatrzoną klauzulą prawomocności; 

 

5. zarejestrowany w organie administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego dziennik budowy;

 

 

 

W ramach swoich ustawowych kompetencji, określonych przepisami prawa budowlanego, organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzać kontrole obiektów budowlanych w budowie. Pracownicy organów nadzoru budowlanego mają prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy, oraz do obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego, pracownicy organów nadzoru budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, oraz świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu lub jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

 

W trakcie przeprowadzanej kontroli na budowie obiektu budowlanego sprawdzeniu i ocenie podlegają:

(a) tablica informacyjna budowy (treść, czytelność i miejsce jej umieszczenia)

(b) dziennik budowy (prawidłowość dokonanych wpisów, wpisy dokonywane przez osoby upoważnione)

(c) dokumentacja budowy (kompletność)

(d) zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie, dozór mienia, oświetlenie, zabezpieczenie przeciwpożarowe, zabezpieczenie środowiska przyrodniczego i kulturowego, utrzymanie porządku na terenie budowy)

(e) realizacja budowy (geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, zgodnie z zasadami  bezpieczeństwa pracy, z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, przy wykorzystaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie)

 

 

Jak zakończyć budowę

Przepisy prawa budowlanego przewidują dwa tryby formalnego zakończenia budowy:

1. zawiadomienie o zakończeniu budowy,

2. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy, który jest trybem uproszczonym, inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor obowiązany jest dołączyć:

1. Dziennik budowy.

2. Protokół odbioru robót.

3. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanego obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oraz o dokonanych pomiarach powierzchni użytkowej i poszczególnych lokali mieszkalnych, które zostały przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia.

4. Karta informacyjna.

5. Aktualna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu i przyłączy wraz z oświadczeniem geodety, że obiekt wykonano zgodnie z opinią ZUD (nr ZUD) lub planem zagospodarowania przestrzennego.

6. Protokół lub oświadczenie odbioru przyłącza instalacji gazowej.

7. Protokół lub oświadczenie odbioru wewnętrznej instalacji gazowej oraz protokół przeprowadzonej próby szczelności:

· podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia + kserokopia

uprawnień i potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

· jednoznacznie potwierdzające, że instalacja gazowa wewnątrz obiektu jest

wykonana poprawnie i nadaje się do użytkowania.

· jeżeli instalacja gazowa została wykonana na podstawie osobnego pozwolenia na budowę, należy złożyć odrębne zawiadomienie o zakończeniu budowy.

8. Protokół lub oświadczenie odbioru przyłącza instalacji wodociągowej:

· podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia + kserokopia

uprawnień i potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór przyłącza przez właściciela sieci wodociągowej,

· protokół badania wody stwierdzający przydatność wody do spożycia przez ludzi – w przypadku korzystania z własnego ujęcia wody.

9. Protokół lub oświadczenie odbioru przyłącza instalacji kanalizacyjnej:

· potwierdzenie odbioru przyłącza przez właściciela sieci kanalizacyjnej,

· jeżeli budynek jest podłączony do bezodpływowego zbiornik na nieczystości płynne, należy dostarczyć oświadczenie kierownika budowy potwierdzające szczelność zbiornika,

· jeżeli budynek jest podłączony do przydomowej oczyszczalni ścieków, należy dostarczyć protokół odbioru danej oczyszczalni (wystawiony przez osobę uprawnioną) lub oświadczenie kierownika budowy stwierdzające zgodność wykonania oczyszczalni z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami technicznymi.

10. Protokół lub oświadczenie odbioru wewnętrznej instalacji sanitarnej:

· podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawniania + kserokopia

uprawnień i potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

· jednoznacznie potwierdzający, że instalacja wod.-kan. w obiekcie jest

wykonana poprawnie i nadaję się do użytkowania,

· jednoznacznie potwierdzający, że instalacja c.o. wraz z kotłownią w obiekcie jest wykonana poprawnie, nadaję się do użytkowania i jest wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

11. Protokół lub oświadczenie odbioru przyłącza instalacji elektrycznej:

· Zaświadczenie o przyłączeniu do sieci elektrycznej / umowa z Zakładem Energetycznym.

12. Protokół lub oświadczenie odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wykonanymi pomiarem:

· podpisany przez uprawnionego elektryka + kserokopia uprawnień i potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

· jednoznacznie potwierdzający, że instalacja elektryczna wewnątrz obiektu jest wykonana poprawnie i nadaje się do użytkowania.

13. Protokół sprawdzenia przewodów kominowych dot. wentylacji grawitacyjnej

· podpisany przez mistrza kominiarskiego.

14. Protokół sprawdzenia wentylacji mechanicznej sporządzony przez uprawnioną osobę.

15. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę.

16. Protokół odbioru zjazdu z drogi publicznej sporządzony przez zarządcę drogi lub zaświadczenie zarządcy (właściciela) drogi o niezaliczeniu drogi przyległej do nieruchomości do kategorii dróg publicznych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zm.).

17. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na użytkowanie obiektu.

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu bud. zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę winno być w takim przypadku potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

 

2. Pozwolenie na użytkowanie

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane będzie w przypadkach wskazanych w art. 55 Prawa budowlanego, tj. w sytuacji:

- gdy na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;

- gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 Prawa budowlanego, (obowiązek ten zostaje nałożony w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, lub decyzji o zatwierdzeniu projektu, jeżeli budowa została zakończona. Decyzje powyższe wydawane są w ramach postępowania w sprawie samowoli budowlanej sensu stricto, a więc budowy bez pozwolenia na budowę);

- gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego, (obowiązek ten zostaje nałożony w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, lub decyzji o zatwierdzeniu projektu, jeżeli budowa została zakończona. Decyzje powyższe wydawane są w ramach postępowania w sprawie samowoli budowlanej polegającej na wykonywaniu robót budowlanych innych niż objęte art. 48 ust. 1 i 49b ust. 1 Prawa budowlanego);

- gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 

 

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, inwestor jest obowiązany dołączyć dokumenty wymagane przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy oraz oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego, przed upływem 14 dni od dnia doręczenia tego wniosku, przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Z kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się bezzwłocznie inwestorowi.

Postępowanie w sprawie o pozwolenie na użytkowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

 

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwraca inwestorowi oryginał dziennika budowy oraz protokoły badań i sprawdzeń.

 

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

 

 

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2003-09-02 14:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-13 21:31

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń

(budynek Państwowej Straży Pożarnej)

Dane kontaktowe

tel. +48 56 661-19-20 - sekretariat
tel. +48 56 661-19-21 - inspektorzy
tel. +48 601-37-17-85 - telefon alarmowy
e-mail: sekretariat@pinb-torun.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek : od 7.30 do 15.30

wtorek: od 7:30 do 16.30

piątek: od 7:30 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 161206
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-28 09:37

Stopka strony